31 Ekim 2010 Pazar

Vasi Dava Dilekçesi-Vasi Tayin Dilekçe Örneği

Merhaba, şimdide Vasi Tayin Davasında kullanılmak üzere örnek dilekçe:

..............SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

VASİ TAYİNİ İSTEYEN : İSİM SOYİSİM TC: ..............................
.................................................. ........................................

DAVALI : Hasımsız
KONU : ...... vasi tayini isteminden ibarettir.
AÇIKLAMALAR : kardeşim/oğlum/kızım vb. isim soyisim, ......Hastanesince özürlü sağlık kurulu raporu ile özürlü olduğu tespit edilmiştir.
2) ...........'ın sakat olaması nedeni ile zaruri ihtiyaclarını tek başına gidermesi mümkün olmadığından iş bu davanın açılması zorunlu hale gelmiştir.
HUKUKİ SEBEBLER : M.K ilgili hükümleri , sair mevzuat
İSPAT NEDENLERİ : .........Hastanesi Özürlü Sağlık Kurulu Raporu ve tanık beyanları
NETİCE ve TALEP : Yukarıda kısaca izah ettiğimiz nedenlerle sağlık kurulu raporu ile özürlü olduğu tespit edilen .... adına tasarrufları yapabilmesi için vasi olarak tayin edilmemi saygı ile arz ve talep ederim.
EKİ : Raporu ve Kimlik fotokopisi

. .. /10/ 2010
DAVACI

YOKLAMA KAÇAĞI VE BAKAYA NEDİR? NE İŞLEMLER YAPILIR?

YOKLAMA KAÇAĞI VE BAKAYA NEDİR? NE İŞLEMLER YAPILIR?

a. Yoklama kaçağı

Yedek subay olma hakkını veren en az dört yıl süreli fakülte, akademi ve yüksek okulları bitirenlerden, birlikte işleme tabî oldukları doğumların son yoklama bitim tarihi olan 31 EKİM tarihine kadar yurt içinde askerlik şubelerine veya yurt dışında T.C. Konsolosluklarına başvurarak sağlık muayenelerini yaptırmayanlar yoklama kaçağı suçunu işlemiş olurlar.

b. Yoklama kaçağı suçunu işleyenlerden;

(1) 01 KASIM-20 ŞUBAT tarihleri arasında askerlik kararı aldıranlar, tebligat durumlarına göre idarî para cezası ile cezalandırılırlar.

(2) 21 ŞUBAT tarihinden sonra karar aldıranlar ise, yine tebligat durumlarına göre yazılı ifadeleri alınarak cumhuriyet savcılığına verilirler.

(3) Bunların sevk tarihlerine kadar mahkemesi sonuçlanmasa dahi, emsali grupları ile birlikte sevke tâbi oldukları celp döneminde sevkleri yapılır.

(4) Sevklerinden önce mahkemesi sonuçlananlardan; haklarında KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI veya BERAAT kararı verilenler, bir yıldan az hapis cezası alanlar ile hapis cezası süresi ne olursa olsun bu cezaları paraya çevrilenler, emsalleri ile sevk edilirler.

(5) Askerî mahkemelerce bir yıldan fazla hapis cezası verilenler yedek subay olma hakkını kaybederler.

c. 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 63 üncü maddesinde; kabul edilecek bir özrü olmadan işleme bağlı arkadaşlarının ilk kafilesi yollanmış bulunan yoklama kaçaklarının hapis cezası ile cezalandırılmaları öngörülmüştür.

ç. Bakaya

Grup numarası itibarıyla veya sevk tehiri süresi sona erdiğinden sevke tâbi olanlardan, kanunî bir mazereti olmaksızın çağrıldıkları celpte sevke katılmayanlara bakaya denir.

d. Bakaya suçunu işleyenlerin;

(1) Sevkten sonra yazılı ifadeleri alınarak mazeretleri tespit edilir, suç dosyaları yerli askerlik şubesi tarafından, bölgesindeki yetkili askerî savcılığa gönderilir.

(2) Bakaya kalan yedek subay aday adayları, ifadeleri alınsın veya alınmasın soruşturma veya yargılamaları başlasın ya da başlamasın, bakaya kaldıkları celp dönemini takip eden ilk celpte tekrar sevke tâbi tutulurlar.

(3) Suç dosyası cumhuriyet savcılığa gönderilenlerden, savcılıkça yargılanmasına gerek görülmeyerek “Kovuşturmaya Yer Olmadığı” veya yapılan yargılama sonucunda “Beraat” kararı verilenler, herhangi bir hak kaybına uğramazlar.

e. 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 63 üncü maddesinde; yine bakayalarında yoklama kaçakları gibi hapis cezası ile cezalandırılmaları öngörülmüştür.


kaynak:asal.msb.gov.tr

KİMLER YEDEK SUBAY ADAY ADAYI OLUR ?

a. Yurt içinde dört yıl veya daha fazla süreli fakülte, akademi, yüksek okul ve enstitüleri bitirenler,

b. Yurt dışında yüksek öğrenim kurumlarını bitiren ve bu öğrenimlerinin en az dört yıllık yüksek öğrenime eşdeğer olduğuna dair lisans denkliği YÖK. Başkanlığınca onananlar,

c. Yapılacak sağlık muayenesinde �Sağlam veya Askerliğe Elverişlidir.� kararı verilenler,

ç. Türk Silahlı Kuvvetlerinde subaylıktan çıkarılmayı gerektirecek şekilde bir mahkûmiyeti olmayanların, yedek subay aday adayı olarak askerlik kararları alınır.

d. Erbaş veya er olarak askerlik görevini yapmakta iken, yukarıda a ve b fıkralarında bahsedilen okulları bitirenler istekleri halinde, geçici terhis edilerek yedek subay aday adayı statüsüne geçirilirler.

Veraset-Mirasçılık Belgesi Dilekçesi

SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE
..................
Davacı : (Vefat edenin babası,annesi, eşi veya kardeşi açabilir) Adres
Davalı : Hasımsız
Dava : Veraset-Mirasçılık Belgesinin Verilmesi
Olaylar :

..........ili, ..........ilçesi, ............hane, .............cilt, ................sayfa nüfusuna kayıtlı (oğlum, eşim, kardeşim) ..................................... .../.../2010 tarihinde vefat etmiştir. Geride kanuni mirasçı olarak ................... (babası, annesi, eşi veya çocukları) ..................... bırakmıştır.

Veraset ilamının düzenlenip, tarafımıza verilmesi için işbu davanın açılması zarureti doğmuştur.

Hukuki sebepler : M.K. ve ilgili mevzuat
Deliller : Nüfus kayıtları
Talep :Belirttiğim nedenlerden dolayı bir suret veraset ilamının düzenlenip tarafıma verilmesini saygıyla arz ederim.
.../.../..
Davacı
(Baba, eş, anne, kardeş)