2 Kasım 2010 Salı

Cep Telefonum Çalındı-Cep Telefonu Hırsızlığı-Cep Telefonu Çalınması İçin Dilekçe

Merhaba,
Cep telefonunuz çalınması durumunda nasıl bir yol izleyeceğinize ilişkin bu yazımızla yeniden karşınızdayız.Cep telefonunuzun kaybolması durumunda, sitemiz içerisinde bulunan savcılığa suç duyurusu dilekçesi ile birlikte varsa telefonuza ait fatura vb evraklarıda eklemek suretiyle cep telefonu hırsızlığının soruşturulması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığına müraacaatta bulunabilirsiniz.
Dilekçenizde müşteki olarak kimlik ve adres bilgilerinizi, suç tarihi olarak ise cep telefonunun çalındığı tarih, suç Cep Telefonu Hırsızlığı olarak girebilirsiniz.
Saygılar

31 Ekim 2010 Pazar

Vasi Dava Dilekçesi-Vasi Tayin Dilekçe Örneği

Merhaba, şimdide Vasi Tayin Davasında kullanılmak üzere örnek dilekçe:

..............SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

VASİ TAYİNİ İSTEYEN : İSİM SOYİSİM TC: ..............................
.................................................. ........................................

DAVALI : Hasımsız
KONU : ...... vasi tayini isteminden ibarettir.
AÇIKLAMALAR : kardeşim/oğlum/kızım vb. isim soyisim, ......Hastanesince özürlü sağlık kurulu raporu ile özürlü olduğu tespit edilmiştir.
2) ...........'ın sakat olaması nedeni ile zaruri ihtiyaclarını tek başına gidermesi mümkün olmadığından iş bu davanın açılması zorunlu hale gelmiştir.
HUKUKİ SEBEBLER : M.K ilgili hükümleri , sair mevzuat
İSPAT NEDENLERİ : .........Hastanesi Özürlü Sağlık Kurulu Raporu ve tanık beyanları
NETİCE ve TALEP : Yukarıda kısaca izah ettiğimiz nedenlerle sağlık kurulu raporu ile özürlü olduğu tespit edilen .... adına tasarrufları yapabilmesi için vasi olarak tayin edilmemi saygı ile arz ve talep ederim.
EKİ : Raporu ve Kimlik fotokopisi

. .. /10/ 2010
DAVACI

YOKLAMA KAÇAĞI VE BAKAYA NEDİR? NE İŞLEMLER YAPILIR?

YOKLAMA KAÇAĞI VE BAKAYA NEDİR? NE İŞLEMLER YAPILIR?

a. Yoklama kaçağı

Yedek subay olma hakkını veren en az dört yıl süreli fakülte, akademi ve yüksek okulları bitirenlerden, birlikte işleme tabî oldukları doğumların son yoklama bitim tarihi olan 31 EKİM tarihine kadar yurt içinde askerlik şubelerine veya yurt dışında T.C. Konsolosluklarına başvurarak sağlık muayenelerini yaptırmayanlar yoklama kaçağı suçunu işlemiş olurlar.

b. Yoklama kaçağı suçunu işleyenlerden;

(1) 01 KASIM-20 ŞUBAT tarihleri arasında askerlik kararı aldıranlar, tebligat durumlarına göre idarî para cezası ile cezalandırılırlar.

(2) 21 ŞUBAT tarihinden sonra karar aldıranlar ise, yine tebligat durumlarına göre yazılı ifadeleri alınarak cumhuriyet savcılığına verilirler.

(3) Bunların sevk tarihlerine kadar mahkemesi sonuçlanmasa dahi, emsali grupları ile birlikte sevke tâbi oldukları celp döneminde sevkleri yapılır.

(4) Sevklerinden önce mahkemesi sonuçlananlardan; haklarında KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI veya BERAAT kararı verilenler, bir yıldan az hapis cezası alanlar ile hapis cezası süresi ne olursa olsun bu cezaları paraya çevrilenler, emsalleri ile sevk edilirler.

(5) Askerî mahkemelerce bir yıldan fazla hapis cezası verilenler yedek subay olma hakkını kaybederler.

c. 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 63 üncü maddesinde; kabul edilecek bir özrü olmadan işleme bağlı arkadaşlarının ilk kafilesi yollanmış bulunan yoklama kaçaklarının hapis cezası ile cezalandırılmaları öngörülmüştür.

ç. Bakaya

Grup numarası itibarıyla veya sevk tehiri süresi sona erdiğinden sevke tâbi olanlardan, kanunî bir mazereti olmaksızın çağrıldıkları celpte sevke katılmayanlara bakaya denir.

d. Bakaya suçunu işleyenlerin;

(1) Sevkten sonra yazılı ifadeleri alınarak mazeretleri tespit edilir, suç dosyaları yerli askerlik şubesi tarafından, bölgesindeki yetkili askerî savcılığa gönderilir.

(2) Bakaya kalan yedek subay aday adayları, ifadeleri alınsın veya alınmasın soruşturma veya yargılamaları başlasın ya da başlamasın, bakaya kaldıkları celp dönemini takip eden ilk celpte tekrar sevke tâbi tutulurlar.

(3) Suç dosyası cumhuriyet savcılığa gönderilenlerden, savcılıkça yargılanmasına gerek görülmeyerek “Kovuşturmaya Yer Olmadığı” veya yapılan yargılama sonucunda “Beraat” kararı verilenler, herhangi bir hak kaybına uğramazlar.

e. 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 63 üncü maddesinde; yine bakayalarında yoklama kaçakları gibi hapis cezası ile cezalandırılmaları öngörülmüştür.


kaynak:asal.msb.gov.tr

KİMLER YEDEK SUBAY ADAY ADAYI OLUR ?

a. Yurt içinde dört yıl veya daha fazla süreli fakülte, akademi, yüksek okul ve enstitüleri bitirenler,

b. Yurt dışında yüksek öğrenim kurumlarını bitiren ve bu öğrenimlerinin en az dört yıllık yüksek öğrenime eşdeğer olduğuna dair lisans denkliği YÖK. Başkanlığınca onananlar,

c. Yapılacak sağlık muayenesinde �Sağlam veya Askerliğe Elverişlidir.� kararı verilenler,

ç. Türk Silahlı Kuvvetlerinde subaylıktan çıkarılmayı gerektirecek şekilde bir mahkûmiyeti olmayanların, yedek subay aday adayı olarak askerlik kararları alınır.

d. Erbaş veya er olarak askerlik görevini yapmakta iken, yukarıda a ve b fıkralarında bahsedilen okulları bitirenler istekleri halinde, geçici terhis edilerek yedek subay aday adayı statüsüne geçirilirler.

Veraset-Mirasçılık Belgesi Dilekçesi

SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE
..................
Davacı : (Vefat edenin babası,annesi, eşi veya kardeşi açabilir) Adres
Davalı : Hasımsız
Dava : Veraset-Mirasçılık Belgesinin Verilmesi
Olaylar :

..........ili, ..........ilçesi, ............hane, .............cilt, ................sayfa nüfusuna kayıtlı (oğlum, eşim, kardeşim) ..................................... .../.../2010 tarihinde vefat etmiştir. Geride kanuni mirasçı olarak ................... (babası, annesi, eşi veya çocukları) ..................... bırakmıştır.

Veraset ilamının düzenlenip, tarafımıza verilmesi için işbu davanın açılması zarureti doğmuştur.

Hukuki sebepler : M.K. ve ilgili mevzuat
Deliller : Nüfus kayıtları
Talep :Belirttiğim nedenlerden dolayı bir suret veraset ilamının düzenlenip tarafıma verilmesini saygıyla arz ederim.
.../.../..
Davacı
(Baba, eş, anne, kardeş)

18 Eylül 2010 Cumartesi

HÜKMÜN AÇIKLANMASI VE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI Nedir?

Hükmün Açıklanmasının geri bırakılması nedir diye soracak olursak,
5271 sayılı Ceza Muhamekesi Kanunun 231. Maddesinde aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

Madde 231 - (1) Duruşma sonunda, 232 nci Maddede belirtilen esaslara göre duruşma tutanağına geçirilen hüküm fıkrası okunarak gerekçesi ana çizgileriyle anlatılır.

(2) Hazır bulunan sanığa ayrıca başvurabileceği kanun yolları, mercii ve süresi bildirilir.

(3) Beraat eden sanığa, tazminat isteyebileceği bir hâl varsa bu da bildirilir.

(4) Hüküm fıkrası herkes tarafından ayakta dinlenir.

(5) (Ek fıkra: 06/12/2006 - 5560 S.K.23.md) Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan ceza, iki yıl* veya daha az süreli hapis veya adlî para cezası ise; mahkemece, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir. Uzlaşmaya ilişkin hükümler saklıdır. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, kurulan hükmün sanık hakkında bir hukukî sonuç doğurmamasını ifade eder.

(6) (Ek fıkra: 06/12/2006 - 5560 S.K.23.md) Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilmesi için;

a) Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamış bulunması,

b) Mahkemece, sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varılması,

c) Suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın, aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi,

gerekir.

(7) (Ek fıkra: 06/12/2006 - 5560 S.K.23.md) Açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen hükümde, mahkûm olunan hapis cezası ertelenemez ve kısa süreli olması halinde seçenek yaptırımlara çevrilemez.

(8) (Ek fıkra: 06/12/2006 - 5560 S.K.23.md) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesi halinde sanık, beş yıl süreyle denetim süresine tâbi tutulur. Bu süre içinde bir yıldan fazla olmamak üzere mahkemenin belirleyeceği süreyle, sanığın denetimli serbestlik tedbiri olarak;

a) Bir meslek veya sanat sahibi olmaması halinde, meslek veya sanat sahibi olmasını sağlamak amacıyla bir eğitim programına devam etmesine,

b) Bir meslek veya sanat sahibi olması halinde, bir kamu kurumunda veya özel olarak aynı meslek veya sanatı icra eden bir başkasının gözetimi altında ücret karşılığında çalıştırılmasına,

c) Belli yerlere gitmekten yasaklanmasına, belli yerlere devam etmek hususunda yükümlü kılınmasına ya da takdir edilecek başka yükümlülüğü yerine getirmesine,

karar verilebilir. Denetim süresi içinde dava zamanaşımı durur.

(9) (Ek fıkra: 06/12/2006 - 5560 S.K.23.md) Altıncı fıkranın (c) bendinde belirtilen koşulu derhal yerine getiremediği takdirde; sanık hakkında mağdura veya kamuya verdiği zararı denetim süresince aylık taksitler halinde ödemek suretiyle tamamen gidermesi koşuluyla da hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilir.

(10) (Ek fıkra: 06/12/2006 - 5560 S.K.23.md) Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlenmediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davranıldığı takdirde, açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak, davanın düşmesi kararı verilir.

(11) (Ek fıkra: 06/12/2006 - 5560 S.K.23.md) Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde, mahkeme hükmü açıklar. Ancak mahkeme, kendisine yüklenen yükümlülükleri yerine getiremeyen sanığın durumunu değerlendirerek; cezanın yarısına kadar belirleyeceği bir kısmının infaz edilmemesine ya da koşullarının varlığı halinde hükümdeki hapis cezasının ertelenmesine veya seçenek yaptırımlara çevrilmesine karar vererek yeni bir mahkûmiyet hükmü kurabilir.

(12) (Ek fıkra: 06/12/2006 - 5560 S.K.23.md) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itiraz edilebilir.

(13) (Ek fıkra: 06/12/2006 - 5560 S.K.23.md) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı, bunlara mahsus bir sisteme kaydedilir. Bu kayıtlar, ancak bir soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından istenmesi halinde, bu maddede belirtilen amaç için kullanılabilir.

(14) (Ek fıkra: 06/12/2006 - 5560 S.K.23.md;Değişik fıkra: 23/01/2008-5728 S.K./562.mad) Bu maddenin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin hükümleri, Anayasanın 174 üncü maddesinde koruma altına alınan inkılâp kanunlarında yer alan suçlarla ilgili olarak uygulanmaz.

19 Temmuz 2010 Pazartesi

Application From Abroad

Requests for police certificates of Turkish citizens living abroad and of foreign citizens who have stayed in Turkey should be made directly by the persons concerned via Turkish Consulates located in the country of living or staying. Applicants should write a petition, sign it, enclose the copy of a valid idendity card. Police certificates can be prepared in three languages; English, German, French. Please state the language of the certificate you prefer in your petition.

Adalet bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü'nün web sayfasından alınmıştır.

Adli Sicil Sabıka Kaydı Dilekçe Örneği

Adli Sicil Kaydı, Sabıka Kaydı almak İçin dilekçe örneği,................... CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

………………………………………………verilmek üzere, sabıka kaydım olup, olmadığının
tarafıma bildirilmesini saygılarımla arz ederim.…/…/20…
Adı ve Soyadı
imzaAçık Kimliği :
T.C Kimlik No :
Soyadı :
Adı :
Baba Adı :
Ana Adı :
Doğum Yeri :
Doğum Tarihi :
Nüfusa Kayıtlı
Olduğu Yer (İli-İlçesi) :

Önemli Not :
Dilekçe ile birlikte Nüfus Cüzdanı aslını ibraz etmek mecburidir.Hukuki Yardım

Adli Sicil Sabıka Kaydı Sorgulama

Merhaba,
Adli Sicil yani Sabıka Kaydı Sorgulama eminim ki bu konudada diğer bazı konua olduğu gibi yanılmalar vardır.Adli Sicil Sabıka Kaydını İnternetten Sorgulayamazsınız.Peki, nasıl sabıka kaydı alırım diyorsanız.Dilekçe ile Türkiyenin tüm il ve ilçelerindende bulunan Cumhuriyet Başsavcılıkları Adli Sicil Bürosuna başvurabilirsiniz.Dilekçenizde;
Adli Sicil ne için almak istediniz, örneğin ehliyet başvurusu, yurt başvurusu özel şirkete iş başvurusu gibi gerekçenizi belirtmeniz gerekmektedir.Dilekçeniz ile birlikte adli sicil görevlisine mutlaka nüfus cüzdanı, ehliyet vb. kimlik belgesini ibraz etmeniz zorunludur.Sabıka kaydı kişiye özeldir.Yani Adalet Tevzi isimli bir şahsın kaydını sadece Adalet Tevzi alabilir.Yada vekaletnamesi bulunan temsilcisi.Bunun dışında başka kimseye adli sicil kaydı verilmez.18 yaşını doldurmamış çocuk için velisi dilekçe ile talepte bulunabilir.Adli Sicil Kayıtlarını email ile internet üzerinden sorgulanması veya bilgi edinme kanunu kapsamında istense bile talebin yerine getirilmeyeceği unutulmamalıdır.Başvuruların mutlaka dilekçe ile olması için bu tür talepler yerine getirilmemektedir.
Adli Sicil ile kısaca verebileceğim bilgiler bundan ibarettir.Ancak daha kapsamlı bilgi almak için aşağıdaki bağlantıları takip edebilirsiniz.

Adli Sicil Genel Müdürlüğü'nün Resmi Web Sitesi

Ehliyet Başvurusu İçin Dilekçe Örneği

Adli Sicil Belgesi-Sabıka Kaydı Alınabilecek Yerler


Hukuki Yardım

11 Temmuz 2010 Pazar

Uyap Sms-Davanızı Sms ile takip Edin


Merhaba,
Bu konu hakkında bilgi vermeyip sadece tanıtım yapmayı düşünüyorum.Yani bilgi vermeye kalksam onca sayfa yazı yazmam gerekecek bu nedenle Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nın Uyap Sms konusunda yapmış olduğu sayfaya yönlendireceğim sizi. Sayfada aşağıdaki sorular konusunda bilgiler edilebilirsiniz.Son olarak Uyap Sms Bilgi Servisi Nedir? Sorusuna alıntı yaparak açıklamak gerekirse;


"UYAP SMS BİLGİ SİSTEMİ NEDİR?
Adalet Bakanlığı, mahkeme kararlarının ve diğer adli işlemlerin SMS yoluyla ilgililerin cep telefonlarına gönderilmesi için AVEA ve TURKCELL’le işbirliği protokolü imzalamıştır. Ulusal Yargı Ağı Projesi’nin (UYAP) mobil ayağını teşkil eden UYAP SMS Bilgi Sistemi’yle avukatlar ve vatandaşlar dava açılması, icra takibi başlatılması, duruşma tarihi gibi bilgileri adliyeye gitmeden cep telefonlarına gönderilen kısa mesajlarla öğrenebilmektedir.

UYAP SMS Bilgi Sistemi; mahkemeler, Cumhuriyet savcılıkları ve icra daireleri gibi adli birimlerce gerçekleştirilen ve taraflara iletilmesi gereken bilgi, veri ve duyuruların GSM Operatörleri aracılığıyla avukatlara ve ilgili kişilere SMS yolu ile sunulmasını amaçlıyor. Bu sistem sayesinde, adli makamlardaki yetkililer, UYAP portalları üzerinden işlemlerini onayladıkları anda otomatik olarak ilgili kişilere SMS gönderilmektedir.

1 Nisan 2008 tarihinde hizmete giren sistem, avukat ve vatandaşların adliyelere giderek ilgili oldukları dosya ya da işlemler hakkında bilgi almak için harcadıkları zaman, emek ve masrafı ortadan kaldırmaktadır. UYAP SMS Bilgi Sistemi ile adli işlem bilgilerinin taraflara en hızlı şekilde bildirilmesi, bilgilere her an her yerden ulaşılabilmesi, tarafların UYAP sistemindeki dosyalarında yapılan işlemlerden anında haberdar edilmesi, tebligat sürecinin kısaltılması ile tebligat ve kırtasiye giderinin azaltılması hedeflenmektedir. Ayrıca sistemin yaygın bir şekilde uygulanmasıyla adliyelerdeki iş yükünün azalması, işlemlerin hızlanması ve uygulamada şeffaflığın sağlanması beklenmektedir.
"

Aşağıdaki Bağlantılar resim ve alındı makale. sms.adalet.gov.tr adresinden alınmıştır.


SMS Bilgi Servisi Nedir ?

Nasıl Abone Olunur ?

Abonelik Nasıl İptal Edilir ?

Vatandaşlar Nasıl Faydalanabilir ?

Avukatlar Nasıl Faydalanabilir ?

SMS Yoluyla Bilgilendirme

SMS İçerikleri

Ücretlendirme

Faydaları

Sms Tanıtım Faaliyetleri

Sıkça Sorulan Sorular


Ücretsiz Mevzuat Programı-Hukuk Mevzuat


Merhaba,
En çok lazım olan programlardan bir tanesidir.Mevzuat programları, kanunları, tüzükleri, içtihatları yönetmelikleri bulabileceğimiz ve sık güncelenen bir mevzuat programının olması bir çok konuda fayda görmemize Neden olur.
Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bu konuya bir çözüm bularak kendince geliştirmiş olduğu Mevzuat Programını Adalet Bakanlığı'nın resmi web sayfasında vatandaşların hizmetine sunmuş.
Mevzuat Programını bilgisayarımıza kurduktan sonra, Kanunları, içtihatları, tüzükler, yönetmelikler, hsyk kararları, gibi bilgiler elinizin altında bulunacak.Programın en güzel özelliği ise yeni kanunlar ve içtihatları otomatik olarak güncellemeyle eklemesidir.Programın ücretsiz olduğunu yazmayı unutmayalım : )

Saygılar


Bu yazıda Adalet Bakanlığı'nın resim ve bağlantıları kullanılmıştır.

Programı İndirip Bilgisayarınıza Kurmak İçin Tıklayınız.


Hukuki Yardım

8 Temmuz 2010 Perşembe

Yaşı küçük ergen olmayan kişi para çekebilir mi?

Merhaba;
Yaşı küçük yani 18 yaşını doldurmamış bir kişi velisi yada varsa vasisi olmadan kendi adına para çekemez.Bir şahsın para bankadan kendi adına para alabilmesi için 18 yaşını doldurmuş olmadı yada velisi ile birlikte gelmelidir.18 yaşını doldurmayan Bir şahsın velisi anne veya babası adına tahakkuk eden parayı reşit olmaması nedeniyle çekemez, tek taraflı bağlamazlık nedeniyle, para çekmeye gitmeden önce velinizi götürmeniz menfaatinize :)

TÜRK BOĞAZLARINDA TRAFİK SİSTEMİ GELİŞMELER VE SORUNLAR

TÜRK BOĞAZLARINDA TRAFİK SİSTEMİ GELİŞMELER VE SORUNLAR

TÜRK BOĞAZLAR BÖLGESİ
Türk Boğazlar bölgesi; Istanbul Boğazı, Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazından oluşan toplam 326 km bir deniz alanı ifade eder.

Bu alanda, gerek trafik yoğunluğu, gerek seyir güçlükleri açısından İstanbul Boğazı özellik arzetmektedir. Marmara Denizinde seyir açısında bir güçlük olmadığı gibi Çanakkale Boğazında da Kepez – Akbaş arasındaki 10 millik mesafe dışında İstanbul Boğazı ile kıyaslanacak bir seyir güçlüğü yada trafik yoğunluğundan bahsetmek mümkün değildir. Bu gerçeklerle inceleme konusu olarak İstanbul Boğazı seçilmiştir.

İstanbul Boğazı navigasyon açısından olumsuz fiziki şartları ve zaman zaman emniyetli seyri engelleyen meteorolojik ve oşinografik şartların aynı anda görüldü bir yerdir.

Uzunluğu; orta hatta 17 mil olmasına rağmen bu mesafe Anadolu Yakası kıyı kenar çizgisinde 19, Avrupa Yakası kıyı kenar çizgisinde ise 30 mile kadar yükselmektedir.
Akıntı şiddeti ortalama 2 – 4 mil Yıldız ve Poyraz estiğinde ise 6 –7 mile ulaştığını görülmektedir.
İstanbul Boğazında emniyetli seyri engelleyen bir diğer ? ise sistir. Zaman zaman sis nedeni ile görüş mesafesinin Boğaz içinde 20- 30 m kadar azaldığı görülmektedir. Boğaz içinde en iyi görüş Aralık – Ocak ayları akşam üstü, diğer aylarda ise öğlen saatleri, en kötü görüş şartları ise Mart ayında olmaktadır.

İSTANBUL BOĞAZINDA DENİZ TRAFİĞİ

Istanbul Boğazında aynı anda dört yönlü bir trafik oluşmaktadır.Bunlar Kuzey – Güney yada Güney – Kuzey yönlerinde boğazın tamamı kateden (uğraksız-uğraklı)trafik ile doğu – batı , batı –doğu yönlerinde karşıdan karşıya oluşan local trafiktir.

2.1- BOĞAZI KATEDEN TRAFİK

İstanbul Boğazından 2000 yılı itibari ile 48079 adet gemi geçmiştir. (günde 134)

Bayraklarına göre:
T.C. Bayraklı : 15311 adet %32
Yabancı Bayraklı : 32768 adet % 68

Boylarına göre :
200 metreden büyük (1) : 2203 adet
200 metreden küçük : 45816 adet

GRT ‘larına göre:
500 GRT ‘den büyük (2) : 44734 adet
500 GRT’den küçük : 3345 adet

Gemi cinslerine göre:
Petrol ve türevlerini taşıyan :6096 adet
Petrol Tankeri : 4937
Kimiyasal Madde : 682

LPC : 477
Diğer gemiler : 41989 adet

Uğraklı – Uğraksız :
Uğraksız geçen : 26858 adet
Uğraklı Geçen : 21 211 adet

Kılavuz Kaptan alıp almayan:
Kılavuz Kaptan alan : 19209 adet % 40
Kılavuz Kaptan almayan : 29870 adet % 60

Petrol ve türevlerinin boğazlar yolu ile taşınma durumu :
İstanbul Boğazında 2000 yılında 91 milyon ton (günde 250 bin ton) petrol ve türevleri taşınmıştır.


2.2 LOKAL TRAFİK

Istanbul Limanına, günde ortalama 2000 lokal trafik vardır. Bu trafiğin %95 boğazlarda oluşmakta olup, ağırlıklı olarak Sarayburnu - Kadıköy ve Beşiktaş arasındaki olan lokal trafiğin en yoğun olduğu alandır.
Bu trafik; şehirhatları gemileri, deniz otobuleri, yolcu motorları ve diğer teknelerden oluşan yolcu ağırlıklı bir trafiktir.

Günde deniz yolu ile taşınan yolcu sayısı : 247 000 kişi
Şehir hatları gemileri : 181 000 kişi
Deniz Otobusleri : 20 000 kişi
Özel Yolcu Motorları : 46 000 kişi


TÜRK BOĞAZLARI TRAFİK SİSTEMİ
3,1. Montreux Öncesi :
Montreux sözleşmesinden önce (1923 – 1936) Lozan Anlaşmanın gereği boğazlardaki yönetim uluslararası bir komisyon aracı ile yürütülmektedir.
3,2. Montreux Sözleşmesi Sonrası:
Bu dönemi 1 Temmuz –1994 öncesi (Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü’nün uygulamaya kurulduğu tarih) ve sonrası diye iki bölümüde incelenmeli.
1 Temmuz –1994 öncesi boğaz trafiğinde uluslararası seyir kuralları GOLRER – 1973 (Denizde Çatışmanın Önlenmesi Hakkında Uluslararası Tüzük) ve liman tüzükleri uygulanmıştır.
3,3. 1 Temmuz –1994 sonrası Türk Boğazları Deniz Trafik Ayrım Tüzüğü yürürlüğe konmuş ve Boğaz Trafiği bu tüzük hükümlerine göre düzenlenmiştir. Tüzüğün getirdiği bazı yenilikleri kısaca özetlemek gerekirse:
-Seyir Hükümleri IMO (Birleşmiş Milletler Denizcilik Örgütü) tavsiye kararlarına dayandırılmış.
COLRER – 73 9. kural (Dar Kanallarda Seyir) yerine 10. kural (Trafik Ayrım Düzeni) esas alınmış.
Raporlama Sistemi getirilmiş ( Seyir Planı 1, Seyir Planı 2) ve mevki raporu
Meteorolojik ve oşinografik şartların tamamı yapılmış ( akıntı ve sis nedeni ile hangi şartlarda kontroller geçiş yapılacağı hangi şartlarda ise Boğazın trafiğe kapatılacağı belirtilmiştir).
Büyük gemi (boyun 200 m den fazla) derin draftlı gemi (draft 15 metre ve üstü) ve hava draftı (58 m) tanımları yapılmış ve bu tanımlar kapsamında idareye değerlendirme ve geçiş şartları belirleme yetkisi vermiştir.

TÜRK BOĞAZLARI TRAFIK KONTROL SİSTEMİ

Türk Boğazları Deniz Trafik Ayrım Tüzüğünü uygulamakla görevlidir. Tüzük birlikte kurulmuş olup ; görev alanı Türk Boğazları ve Marmara Denizini kapsamaktadır.

ORGÜT ŞEMASI

(ektedir)


GELİŞMELER

Önümüzdeki dönem boğazları etkileyecek deniz trafiğindeki muhtemel gelişmeleri şöyle özetlemek mümkündür.
Dünya Ticaret haçmindeki gelişmeye uygun boğazlarda ilave bir trafik oluşacaktır.
Hazer ve Orta Asya Petrollerinden kaynaklanacak ilave bir tanker trafiği oluşacaktır.(2010 yılına dek bu bölgede günlük 4 milyon varile yakın bir üretim olacağı ve bu mikarın %70 inin ihraç edileceği, maliyet ve güvenlik unsurları dikkate alındığında en uygun yolun boğazlar olduğu ifade edilmektedir).
2000 yılı tanker inşa siparişlerine bakıldığında yukarıdaki açıklamayı doğrular bir sonuç ortaya çıkmaktadır. Çünkü geçtiğimiz yılda 50.000 DWT ‘den büyük tanker siparişlerinde bir önceki yıla göre %24 lük bir artış gözlenmiştir.
İstanbul’un lokal trafiğinde deniz yolu ile yolcu taşıma oranının hala % 4 olduğu dikkate alınırsa ve karşıdan karşıya taşımanın yanında kıyıya paralel yolcu taşımacılığında özendirilmesi sonucu lokal trafiktede ciddi artışlar olacağı açıktır.
Tüm bunların yanında, emniyet tedbirleri konusunda olumlu gelişmeler olduğu , VTS sisteminim önümüzdeki dönem devreye, alınacağı kılavuz kaptan alma oranıda olumlu şekilde arttığı gözlenmektedir.

6 – SORUNLAR

Bütün yapılanlar ve yapılacaklar (VTS Sistemi dahil) emniyet tedbirlerini artırarak riski azaltamayı amaçlamaktadır. Rıskı ortadan kaldırma imkanı yoktur. Herşeye rağmen Türk boğazları Deniz trafiği kökenli ciddi bir tehdihte karşı karşıyadır.
Boğazların sabit ve seyre engel fiziki yapısı ile olumsuz meteorolojik ve oşinografik şartalarda, daha çok gemi ve daha büyük gemi geçirilmesi baskısı sorunun temelini oluşturmaktadır.
Boğaz yolunu kullanan yabancı ülkeler ve denizcilik kuruluşları, Montreuz Sözleşmesinin I ve II maddesine dayanarak ‘mutlak bir serbest geçiş’ hakları olduğunu ifade etmektedirler. Bunun böyle olmadığını, serbest geçişin ‘zarasız ve emniyetli’ geçişten ayrı düşünülemeyeceğini açıktır.Ayrıca Montreux Sözleşmesinin belirtilen maddeleri IMO konvansyonları (SOLAS, MARPOL, STWC, COLREG vs.) ile çelişemez ve bunları yok sayamaz.
Türkiye elbette Montreux Sözleşmesine uyacak ama boğazların ve İstanbul’un güvenliği ile çevresel kirlilik boyutunda asla ikinci plana atmayacaktır.
Boğazlarda, teknik gerekçelerle yapılan her düzenlemeye diğer ülkeler siyaset gerekçelerle ve Monteux Sözleşmesini öne çıkarak karşı çıkmaktadırlar. Bu karşı çıkışların haklı ve adil olamadığı geçmişte boğazlarda yaşanan kazalardan anlaşılmıştır.
Baku – Ceyhan Petrol Boru Hattı ile Boğazlardaki emniyet sorunu ayrı ayrı değerlendirmek zorundayız. . Boğazlardaki emniyet gerekçeli uygulamalara, Baku - Ceyhan Boru Hattı hedefi ile yaklaşılması doğru değildir.
Türkiye ‘nin boğazlarla ilgili atması gereken önemli adımlar vardır. Bir yandan, yakın gelecek’te karşılaması neredeyse kesin olan yoğun deniz trafiğin (tanker dahil) gündemine alarak yeni politikalar belirlenmeli, diğer yanda idari anlamda yeni bir örğütlenmeye giderek boğazlardaki yetki – görev karmaşasına son vermeli, bu sorunları bürokratik işleyişe birakmadan , ivedi ve kararlı çözüm yolları bulmalı ayrıca tüm bu süreçte ilgili kuruluşlarını daha fonksiyonel bir duruma getirmelidir.

Son zamanlarda,boğazlardan emniyetli geçişten bahsedidiğinde ilk akla gelen , gemilerin kılavuz kaptan alarak geçişleri olmaktadır. Bu eksik bir yaklaşımdır. Kılavuz kaptanın emniyetli seyir sağlanmasın daki rolu asla küçüksenmemelidir. Ancak, kılavuz kaptanın kazaları bire bir önlemeye yeterli olmadiği açıktır. Kılavuz kaptan ilave emniyet tedbirlerini içeren bir paket içinde değerlendirilmelidir.NOT

(1) Bu gemiler, trafik ayrım düzeni içinde, ilave emniyet tedbirleri alınmadan kendilerine tahsili trafik ayrım şeridi içinde seyretme imkanına sahip değildir.

(2) Bu gemiler IMO nun belirlediği tüm kural ve konvansyonlara uygun olmak
zorundadırlar

http://denizhukuku.bilgi.edu.tr/

TRAFİK CEZASINA İTİRAZ DİLEKÇESİ

Bu dilekçeyi, bulunduğnuz yer trafik mahkemesine yoksa trafik mahkemesi olarak görevlendirilmiş Sulh Ceza Mahkemesine ibraz etmeniz gerekir.Dilekçe ile birlikte size tebellüğ edilen ceza tutanağı ile nüfus cüzdanınıda eklemeniz yararınızadır.

Trafik Cezasına İtiraz İçin Dilekçe Örneği İse;

SULH CEZA MAHKEMESİNE
........... (Suç Yeri Mahkemesi)

İTİRAZ EDEN : Tc Kimlik Numarası ve Açık Kimlik Bilgileri isim soyisim baba adı vs. ve adres bilgileri yazılmalıdır. TC Kimlik Numarası Önemli

İtiraza konu tutanağın tanzim tarihi : ....../....../2010

İtiraza konu tutanağın tebellüğ tarihi : ...../...../2010

İtiraz konusu : Suç Yeri (Örn:Kırşehir)Trafik denetleme şube müdürlüğü, .....amirliği`nin .... tarih ..... seri,....sıra no.lu trafik ceza tutanağında yazılı para cezasının iptali hakkında.

AÇIKLAMALALAR :

1- 34 XX 111 tescil plakasına kayıtlı hususi otomobilimin; karayolları trafik kanunu`nun ....maddesi hükmüne istinaden "...." suçunun işlendiği gerekçesiyle gıyabımda kesilen ekte sunulu ...tarihli, toplam ... TL. bedelli trafik cezası tutanağı düzenlenip, .... tarihinde tarafıma tebliğ edilmiştir.

2- Yukarıda bilgileri yazılı trafik ceza tutanağı, aracımın tescil plakasına göre .... tarihinde gıyabımda düzenlenmiş ve tarafıma aylar geçtikten sonra yani ..... tarihinde tebliğ edilmiştir.
"Trafik para cezalarının tahsilinde ve takibinde uygulanacak esas ve usuller ile kullanılacak belgeler hakkında yönetmelik"in "tescil plakasına göre düzenlenen tutanaklar için yapılacaklar işlemler" başlıklı 10. maddesi;

"Karayolları trafik kanununun 116 ncı maddesi hükümleri gereğince,
görevlilerce yetki sınırları içerisinde tescil plakasına göre
düzenlenen tutanaklar;

a) Aracın kayıtlı olduğu kuruluştan arşiv kayıtlarına göre araç sahibi veya işleteni tespit edilerek (birden fazla ise ilk sıradaki) tutanağın boş kalan yerleri doldurularak ilgiliye 7201 sayılı tebligat kanunu hükümleri uyarınca tebliğ edilir ve tutanağın bir nüshası takip ve tahsil için ilgili mal sandığına gönderilir. Tebligat işlemine yedi iş günü içinde başlanır. yapılan tebligatta bu şekilde uygulanan cezalar için, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde yetkili
mahkemeye itiraz edebilecekleri belirtilir. İtiraz, ödemeyi ve ödeme ile ilgili süreyi durdurur. ancak itiraz üzerine verilen kararlar kesindir. Hükmünü amirdir.

Söz konusu madde hükmü gereğince, düzenlenen trafik ceza tutanağının muhataba yani tarafıma tebliğ edilmesi işlemine 7 (yedi) gün içinde başlanması gerekmektedir.
Ancak ekte sunulu tutanakta da görüleceği üzere kural ihlalinin yapıldığı iddia edilen tarih ile tebligat tarihi arasında uzun bir zaman bulunmaktadır. Tebligatın ilgili yönetmelik hükmüne göre yapılmadığı aşikârdır. Tutanak ...... tarihinde düzenlenmiştir ve açık yönetmelik hükmüne göre tebligat işlemlerinin en geç ..... tarihine kadar (tutanağın düzenlendiği tarihten sonraki 7.gün) yapılmış olması gerekirken, tutanağın tarafıma aylar sonra tebliğ edilmesi usul ve yasaya aykırılık teşkil eder.


3- Öte yandan, söz konusu ceza tutanağında belirtilmiş olan "......" suçu tarafımdan işlenmemiştir. Tutanağın düzenlendiği tarih aylar öncesi olmakla anayasa`dan kaynaklanan savunma hakkım da kısıtlanmış bulunmaktadır. Söz konusu yönetmeliğe aykırı olarak yapılan tebligat, itiraz etmemdeki haklılık gerekçelerimi de ortadan kaldıracak bir sürede yapılmıştır.

Bu nedenle söz konusu yönetmelik`in 10/a. maddesi de göz önüne alınarak yasaya aykırı olarak tebliğ edilen itiraza konu trafik tutanağında yazılı para cezasının iptaline karar verilmesi gerekmektedir. Bu konuya ilişkin olarak İstanbul 3. sulh ceza mahkemesi`nin
22.05.2006 tarihli, 2006/129 d.iş, 2006/129k. no.lu dosyasından verilen ve ekte sunduğum karar da itirazlarım doğrultusundadır.

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığım nedenlerle;

İtirazımın kabulü ile yasalara aykırı olarak düzenlenen trafik ceza tutanağında yazılı para cezasının iptaline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.itiraz eden
.İsim adres..................


Ekleri :

1- İtiraza konu trafik denetleme şube müdürlüğü, ...... amirliği`nin .... tarih
....seri,... sıra no.lu trafik ceza tutanağı fotokopisi.

2- ..... plakalı aracıma ait iki adet ruhsat fotokopisi.

3- Nüfus cüzdanı sureti.


şeklindeki örnek bir dilekçeyi kendinize uyarlayarak dava açabilirsiniz.


Hukuki Yardım


6 Temmuz 2010 Salı

İddianame Nedir?

Merhaba
İddianame Nedir?
Bugün bu sorunun cevabını arayacağız.
İddianame Cumhuriyet Savcısının hakkınızda yürütmüş olduğu soruşturma sonrasında, elde ettiği kanıtlar ve deliller kapsamında Ceza Mahkemelerine açacağı davanın savcılıkça verilen kararıdır.
Cumhuriyet Savcısı, İddinamede Müşteki (Müşteki Nedir Bknz) ve şüphelilerin isimlerini yürütülen soruşturmanın konusunu (suç), suç tarihini, elde etmiş olduğu delilleri ve sevk maddelerini belirtir ve yürütülen soruşturmanın içeriği ile ilgil bilgi vererek kararını verir.Mahkemeye sunulan İddianeme, mahkeme hakimi tarafından 5271 sayılı CMK'nın 174. maddesi gereğince uygun olup olmadığını inceledikten sonra iddianameni kabulü kararını verir.
5271 sayılı CMK'nın 174. maddesinin incelenmesinde;

İDDİANAMENİN İADESİ

Madde 174 - (Değişik madde: 25/05/2005-5353 S.K./27.mad)


(1) Mahkeme tarafından, iddianamenin ve soruşturma evrakının verildiği tarihten itibaren onbeş gün içinde soruşturma evresine ilişkin bütün belgeler incelendikten sonra, eksik veya hatalı noktalar belirtilmek suretiyle;


a) 170 inci Maddeye aykırı olarak düzenlenen,


b) Suçun sübûtuna etki edeceği mutlak sayılan mevcut bir delil toplanmadan düzenlenen,


c) Önödemeye veya uzlaşmaya tâbi olduğu soruşturma dosyasından açıkça anlaşılan işlerde önödeme veya uzlaşma usulü uygulanmaksızın düzenlenen,


İddianamenin Cumhuriyet Başsavcılığına iadesine karar verilir.


(2) Suçun hukukî nitelendirilmesi sebebiyle iddianame iade edilemez.


(3) En geç birinci fıkrada belirtilen süre sonunda iade edilmeyen iddianame kabul edilmiş sayılır.


(4) Cumhuriyet savcısı, iddianamenin iadesi üzerine, kararda gösterilen eksiklikleri tamamladıktan ve hatalı noktaları düzelttikten sonra, kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesini gerektiren bir durumun bulunmaması halinde, yeniden iddianame düzenleyerek dosyayı mahkemeye gönderir. İlk kararda belirtilmeyen sebeplere dayanılarak yeniden iddianamenin iadesi yoluna gidilemez.


(5) İade kararına karşı Cumhuriyet savcısı itiraz edebilir.

5 Temmuz 2010 Pazartesi

Adalet Bakanlığı-Hizmet Standartları Tablosu

Merhaba,
Adalet Bakanlığı'nın resmi web sitesinin duyurlar kısmında Hizmet Standartları Tablosunun yayınlandığını gördük.

Adalet Bakanlığının birimleri olan, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, Personel Genel Müdürlüğü, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve Yayın İşleri Dairesi Başkanlığı'nın hizmet standartları tablolarının yayınlanmış olduğunu gördük.
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nın hizmet standardı tablosunu incelediğimizde yine UYAP 'ın bir adım önde olduğunu gördük, şöyleki bir hizmetin tamamlanma süresinin en geç Anlık olarak verildiğini gördük.Tabi buda UYAP ın ne kadar güzel bir proje olduğunu ve vatandaşlara ne kadar yarar sağladığını gördük.Adalet Bakanlığı Merkez Birimleri Hizmet Standartları TablosuHukuk İşleri Genel Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu
Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu
Personel Genel Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Hizmet Standartları Tablosu
Yayın İşleri Dairesi Başkanlığı Hizmet Standartları Tablosu


http://www.adalet.gov.tr/duyurular/2010/temmuz10/hizmetstandartlari.htm

adresinden alınmıştır.

3 Temmuz 2010 Cumartesi

Board of Judges and Prosecutors-HSYK

Hi, this is you in writing that the Supreme Council of Judges and Prosecutors HSYK about HSYK by quoting from the official website will give you the information.

High Council of Judges and Prosecutors
DUTY AND AUTHORITY of

Türkiyekiye Constitution of the Republic 159 High Council of Judges and Prosecutors in Article duties and powers are specified.
Constitution Article 159 - Supreme Council of Judges and Prosecutors, judges, and guarantee the independence of courts shall be established and will function according to principles.

Chairman of the Board, is the Minister of Justice. Undersecretary of the Ministry of Justice is a natural member of the Board. The Supreme Court established three full and three alternate members of the General Assembly, the two main and two alternate members of the General Assembly of the Council of State from among its members, will demonstrate all three candidates for membership from within by the President, are elected for four years. Expired may be re-elected members. The Committee elected from among the original members shall elect one vice president.
Judges and Prosecutors, the Supreme Council, judicial and administrative judges and prosecutors of the profession to accept the assignment and transfer, temporary authority, the rise and first-class allocation, staff deployment in the profession remain eligible are found to decide the disciplinary penalty to, dismissal procedures do . Ministry of Justice, a court or a judge or the prosecutor's removal of its staff, or changing the jurisdiction of a court to decide on the proposal. In addition to the Constitution and laws are given other tasks.
Be appealed to the judicial authorities against the decision of the Board.
The duties of the Board, the Board objected to the selection and operating procedures are regulated by law under the principles of investigation.
Ministry of Justice of the central organization to run a temporary or permanent assignment of judges and prosecutors to obtain the consent authority belongs to the Minister of Justice.
Minister of Justice of the Supreme Council of Judges and Prosecutors, to be presented for approval at its first meeting in case the delay would be detrimental to avoid disruption of service with the authority may appoint temporary judges and prosecutors.

159 of the Constitution In the first paragraph of article guarantees independence of the courts and judges shall be provided according to the principles established the Supreme Council of Judges and Prosecutors diary 13.05.1981, No. 2461 Law of the Supreme Council of Judges and Prosecutors was established. Law No. 4 of 2461 Board's duties are listed in the article.

The duties of the Supreme Council of Judges and Prosecutors are:

1. To elect the members of the Court of Appeal and the Supreme Court.

2. Ministry of Justice, a court or a judge or a prosecutor or a court to lift the team to change the jurisdiction to adjudicate on bids.

3. Judges and prosecutors;

a) to accept the occupation,

b) the Assignment and Transfer,

c) the temporary authorization,

d) Any promotion and first-class separation,

e) The staff deployment,

f) decide on which are found suitable to stay in the profession,

g) to discipline,

h) expulsion from the task,

To make transactions.

4. Given by the constitution and laws to other duties.

Judges and prosecutors, except personnel matters mentioned above are fulfilled by the Ministry of Justice.

High Council of Judges and Prosecutors, Law No. 2461 in the fulfillment of the duties of the Board's working procedures, published in Official Gazette No. 17 400 dated 07.14.1981 of Judges and Prosecutors of the High Council was organized INTERNAL REGULATIONS.

İsrail ve Deniz Hukuku

İsrail'in yapmış olduğu saldırıyı deni hukuku açısından değerlendirmek gerekirse, bu ne tür bir suç ve nasıl bir cezai yaptırım gerekir.Acaba bu konuda bilgisi olan varmı?

Maritime Law

30 Haziran 2010 Çarşamba

İcra Müdürlüğüne Takip Nasıl Başlatılır

Merhaba, Bir şahıs veya tüzel kişilekten olan alacağınızın tahsil edilememesi halinde devlet eliyle yani icra müdürlüğü aracılığı ile alabilmek için başlatılan işleme icra takibi denir.
İcra takibi başlatabilmek için eğer elinizde belgeniz varsa (senet,bono,poliçe,çek vb.) bunların aslı ile takip talebi doldurularak (örnek 1) icra müdürlüğüne başvurulur. İcra Müdürlüğü sizden aldığı takip talebine göre ödeme emrini doldurarak belgenin fotokopisi ile birlekte borçluya tebliğe gönderir. Elinizdeki belge adi belge ise (bono, poliçe ve çek değilse) örnek 7 ödeme emrini doldurur. Eğer Bono, Poliçe veya Çek ise Örnek 10 Kambiyo senetlerine mahsus ödeme emri doldurarak tebliğe gönderir. Bu hususda açılacak takiplerde başvuru harcı (17,15 TL. 2010 yılı), alacağın %05 oranında peşin harç (takip çıkışının altındaki toplam yani asıl alacak, faiz, protesto masrafının toplamı üzerinden) alır. Borç tahsil edilirken bu para borçlunun borcuna dahil edilir. ancak icra müdürlüğünde yapılan ödemelerden yapılan C.E.Y.P harcı (Cezaevi Yapı Pulu Harcı) hiçbir şekilde borçluya yükletilemez alacaklıya ödenen paradan kesilir. 7 örnek ödeme emri başlatılan takipde belge olmadanda takip yapılabilir. Bu takiple başlatılan takiplerde borçlu belgeli veya belgesiz olsun 7 gün içinde itiraz etmesi durumunda icra müdürü tarafından takip durdurulur. Alacaklı 6 ay içinde İcra Hukuk Mahkemesine veya 1 yıl içinde genel mahkemelere dava açarak itirazı kaldırabilir. 10 örnek ödeme emirlerinde borçlunun icra müdürlüğüne yapmış olduğu itirazlar geçersiz olup, mahkemelere dava açması gerekir. İtiraz edilmeksizin kesinleşen takiplerde ve itiraz edilse bile itirazın kaldırılması sebebiyle kesinleşen takiplerde alacaklı tarafından talep açılması ve talebin gerektiren işlemlerin yerine getirilebilmesi için gerekli masraflar yatırıldığında hacze gidilerek borçlunun menkül malları (taşınabilir malları), tapuya kayıtlı taşınmazları, trafik de kayıtlı araçları, bankadaki mevduatları v.s. leri üzerine haciz konulabilir. İcra Müdürlüklerinde takip sonrası yapmış olduğunuz, tebligat, posta masrafı, haciz işlemi sırasında yapılan yolluk, taksi ücreti, nakliye, hamaliye, yedieminlik ücreti gibi masraflar borçlu tarafından borç ödenirken tamamı borca dahil edilerek tahsil edilir.
Saygılarımla

29 Haziran 2010 Salı

Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma Suçu

Merhaba, İcra Müdürleri tarafından borcunuz nedeniyle yapılan haciz işlemi sonrasında, haczedilen malların satışı yapılır, satış sonrasında Yediemine Muhtıra evrakı tebliğ edildikten sonra yedieminin haczedilen malları satış mahalline getirmesi gerekmektedir.
Haczedilen malların yedieminin satış mahalline getirmesi gerekirken getirmediği takdirde 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 289. Madesinde belirtilen Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma suçunu işlediğiniz gerekçesiyle İcra Dairesince hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurunda bulunulmuş olabilir.Hakka bu eylemle ilgili olarak ifade vermiş, hakkınızda dava açılmış olabilir.Söz konusu suçun işleniş gerekçesi haczedilen malların satış mahalline getirmemek değil, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 289. Madesinde de belirtildiği üzere söz konusu suçun oluşması ve hakkınızda dava açılması için haczedilen mallar üzerinde herhangi bir tasarruf da bulunmanız gerekmektedir.
Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma diğer adıyla yedieminlik görevini suistimal suçunun oluşması için Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 2008/7470 Esas ve 2009/21076 Karar sayılı ilamında belirtildiği bozma gerekçesi dikkate alınarak Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma eyleminin oluşabilmesi için eşyanın teslim amacı dışında başka bir şekilde kullanmasının gerekeceği, bu kapsamda şüpheliye usulüne uygun, tebligat çıkartılmasına rağmen, şüphelinin bizatihi eşyaları satış gününde satış mahallinde getirmemesi şeklindeki eylemin kendisine teslim edilen eşyalar hakkında teslim amacı dışında tasarrufta bulunma eylemini oluşturmayacağı, Yagıtayın ilgili ilamında belirtildiği üzere suçun oluşması için İcra Müdürlüğü'nün eşyaların bulunduğu mahalle giderek eşyaların teslimini yediemin olan şüpheliden talep etmesi ve şüpheliden eşyaları teslim etmemesi halinde söz konusu suçun oluşacağı sabit olduğundan, hakkınızda açılan soruşturmada Kovuşturmaya Yer Olmadığına dair karar verilmeli veya hakkınızda açılan dava da berat karar verilmelidir.
Saygılar.

Hakimler Ve Savcılar Kurulu- Hsyk


Merhaba, bu yazımda da size Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yani HSYK hakkında hsyknın resmi web sitesinden alıntılar yaparak sizlere bilgi vereceğim.

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU’NUN
GÖREV VE YETKİLERİ

Türkiyekiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 159. maddesinde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun görev ve yetkileri belirtilmiştir.
Anayasa Madde 159 - Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kurulur ve görev yapar.

Kurulun Başkanı, Adalet Bakanıdır. Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kurulun tabii üyesidir. Kurulun üç asil ve üç yedek üyesi Yargıtay Genel Kurulunun, iki asıl ve iki yedek üyesi Danıştay Genel Kurulunun kendi üyeleri arasından, her üyelik için gösterecekleri üçer aday içinden Cumhurbaşkanınca, dört yıl için seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilirler. Kurul, seçimle gelen asıl üyeleri arasından bir başkanvekili seçer.
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu; adli ve idari yargı hakim ve savcılarını mesleğe kabul etme, atama ve nakletme, geçici yetki verme, yükselme ve birinci sınıfa ayırma, kadro dağıtma, meslekte kalmaları uygun görülmeyenler hakkında karar verme, disiplin cezası verme, görevden uzaklaştırma işlemlerini yapar. Adalet Bakanlığının, bir mahkemenin veya bir hâkimin veya savcının kadrosunun kaldırılması veya bir mahkemenin yargı çevresinin değiştirilmesi konusundaki tekliflerini karara bağlar. Ayrıca Anayasa ve kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirir.
Kurul kararlarına karşı yargı mercilerine başvurulamaz.
Kurulun görevlerini yerine getirmesi, seçim ve çalışma usulleriyle itirazların Kurul bünyesinde incelenmesi esasları kanunla düzenlenir.
Adalet Bakanlığının merkez kuruluşunda geçici veya sürekli olarak çalıştırılacak hâkim ve savcıların muvafakatlerini alarak atama yetkisi Adalet Bakanına aittir.
Adalet Bakanı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun ilk toplantısında onaya sunulmak üzere gecikmesinde sakınca bulunan hallerde hizmetin aksamaması için hâkim ve savcıları geçici yetki ile görevlendirebilir.

Anayasanın 159. maddesinin birinci fıkrasında mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kurulması öngörülen Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 13.05.1981 günlü, 2461 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu ile kurulmuştur. 2461 Sayılı Kanunun 4. maddesinde Kurulun görevleri sayılmıştır.

Hâkim ve Savcılar Yüksek Kurulunun görevleri şunlardır :

1. Yargıtay ve Danıştay üyelerini seçmek.

2. Adalet Bakanlığının, bir mahkemenin veya bir hâkim veya savcının kadrosunun kaldırılması veya bir mahkemenin yargı çevresinin değiştirilmesi konusundaki tekliflerini karara bağlamak.

3. Hâkim ve savcıların;

a) Mesleğe kabul etme,

b) Atama ve nakletme,

c) Geçici yetki verme,

d) Her türlü yükselme ve birinci sınıfa ayırma,

e) Kadro dağıtma,

f) Meslekte kalmaları uygun görülmeyenler hakkında karar verme,

g) Disiplin cezası verme,

h) Görevden uzaklaştırma,

İşlemlerini yapmak.

4. Anayasa ve kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Hâkim ve savcıların yukarıda belirtilenler dışında kalan özlük işleri Adalet Bakanlığınca yerine getirilir.

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna 2461 Sayılı Kanunla verilen görevlerin yerine getirilmesinde Kurulun çalışma usulleri 14/07/1981 tarih ve 17400 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İÇ YÖNETMELİĞİ ile düzenlenmiştir
.

24 Haziran 2010 Perşembe

No longer possible to open the case from the house

Hi I would share this subject before, but Haber7'nin roportajını dealing with this issue I think we would be more appropriate to transfer.

UYAP project is signed with a judicial revolution. Thanks to the system without going to court can be filed from home. Citizens can learn about all the legal developments from the pocket.


Sea Flower 'interview

Introduced by the Ministry of Justice for the National Judicial Network Project (UYAP) made in jurisdictions around the world as the biggest technological revolution is remarkable. Justice Minister Mehmet Ali Sahin, thanks to the system of lawyers and citizens, without going to court to sue on your cell phone with mobile signatures can give good news. Falcon, all developments related to the case with mobile phones learned, saying "drop a lawsuit if your rights as an SMS system automatically puts you. System, such as automobile insurance protects you said. Falcon, minister of information technology for the study gave the following information about the evening to:

UYAP'TA lawyers portal

Judicial system, it always has been criticized by rudeness. What kind of project with the judicial process UYAP gains have been achieved?

With at least expense and most of the cases to be concluded quickly, and the constitutional principle of judicial duties. There are very intense judicial documents. For the case file documents required from other agencies. Population and criminal deed information is needed. This situation was very time consuming. Social Security Administration, the Ministry of Finance, also want information from the Kandilli Observatory. This is the institutions and the corresponding need to integrate UYAP'a integration process will continue until there is. In stolen mobile phones with the integration of Information Technology and Communications Agency has been completed, will be commissioned soon. Information and documents will be asked over UYAP. Mobile phone theft is introduced in the prosecutor's office immediately. Prosecutors, one-touch, turn off the phone body from fatigue. We avoid making trucks trucks correspondence.

UYAP can receive services such as lawyers do with?

They can do every job in the judiciary, the system can be made. No need to go to the courthouse. UYAP'taki 'lawyers Portal', the internet offers on-line judiciary. Lawyers, as electronic signatures into the system, examine the case file, and you can add documents. And can be sued, and on-line fees. Has 20 days to process thousands of lawyers in the system.

OPEN HOUSE WITH POSSIBLE CASE from MOBILE SIGNATURE

Can you sue the citizens UYAP?

The files of all cases are ongoing UYAP'ta. UYAP under the 'Citizens' Portal' ileon-line service is being tried. Citizens, by their ID files that are relevant to the subject, you can see the status and stage. In a few months with electronic signatures that can be brought from home.

To enter the system you can also use the mobile signature?

Of mobile signature test work is underway. We will be using in a few months. Mobile signature as soon as the lawyers and citizens can sue over the system. Electronic signatures can be burdensome, more modest-priced mobile signature. Citizens also paid fees to the case with mobile signatures.

UYAP'a access to the mobile phone is it possible?

Internet access available from all mobile phone users to enter UYAP'a. With any device with an Internet browser can be achieved. Mobile signatures can also take action. This way you can be sued in any environment.

A pillar of the SMS information system UYAP'ın. What services are provided with this system?

UYAP SMS Information System, the courts, public prosecutors and enforcement agencies such as the forensic unit by the realized and the parties should be forwarded the information, data and announcement of the GSM operators through to the appropriate people SMS via submittal allows. Officials in the judicial system, through portals UYAP operations is approved as soon as they send SMS to the appropriate people. 70 thousand people in Ankara in the coming days, in Turkey will find the number 1 million. The majority of these people come to follow the developments related to the file. There's going to cost a man of justice, created a traffic density, half-day stay away from their jobs and sometimes can not reach the goal. To end this intense human traffic in the courthouse such a project, we thought. Is recorded with mobile phones, people can follow the file automatically. System will provide information about the case itself automatically. You can learn all the steps related to the case.

4060 Against the IDENTITY THIEF

In general the system of justice in the work of non-citizens may prefer it?
'Justice is not my business' do not say. The event has been very busy trying identity theft. People are stealing your identity, the company is establishing a credit checks, and eventually a lawsuit, but your name does not even have news. 4060'a ID number, 'subscribers' will be posted as written. You take your life as a citizen with respect to the rules you are, your identity can be used in various crimes. Whether or not you lose your ID card out again so that they can professionals. I'll look after the police at your door, you catch the right decision there. Once subscribed to such a system, your right to be notified immediately when the legal process would begin. Do you have a great protection. Legal automobile, such insurance. To be notified when simple precautions.

ABOUT CASE VAR MI?

What kind of information about the case will be via SMS?

Simple, standard, and three kinds of full subscription. The cost does not subscribe to the system. When you open the case, is done automatically in a lawsuit or the current message. That message would be paid. 'About Me Do you have an ongoing case? " you might ask. To query for a single state in the United States money 150, 250 dollars for all the countries questioned. 6 SMS sent to subscribers of all message content (12 units) and billed. Simplest type of subscription, the lawsuit said about you, you were the decision, lawyers joined the case whether I should reach you the basic information. In a few seconds to search through 32 million lawsuit is whether the answer. Standard package, discovery, hearing date, expert review is granted, experts appeal, file merger date is specified, the stay of execution order was administered, file notice of appeal, he appealed the result comes out, the more detailed developments messages coming.

To the justice POLICE END GO

Do you think the SMS information system development?

System, we want to develop according to demand. There is one aspect of the SMS system. People are invited to express to the court. Some people tried to bring the police failed to reach can be assigned. Honors were being damaged when police entered the circuit. But 'the invitation system UYAP SMS' message is sent through, 'that day in that place, the following information in your file will be admitted' it said. Also available to people who can not ferreting message is discarded. Messages refer to a person on the prosecution. The effect is very high. Even people are returning 10 minutes later.

SMS system will only benefit from Turkey's citizens do?

Interest from abroad, the Turkish large. Turkey subscriptions ones. Some of the system is using roaming. 11 countries with the agreement of the GSM companies have received bids.

3G technologies to be used in the trial Do you think the activities!

I think in Singapore 3 generation of mobile phones and connect with people testify in court. We're working to improve the quality of life at every stage. Without harming the person in question will be integrated into the system if the why not. He is already one of negativity would not be possible to ignore the benefits in 1999. Over time as long as they need to participate.

UYAP what won?

MERN 34 million drawn from the population under UYAP record correspondence, stationery, energy, supplies, staff time, without loss of power and how much profit has been realized and put it out of social benefits are provided. UYAP lawyers and citizens to go to court to get rid of expenses incurred, to save time.

UYAP, the creation of judicial politics is how to contribute?

For example, most work can be performed on the criminal activities. Crime in the area if there is a concentrated solution can expand. Improves quality of life, creates an effective judicial system and judicial institutions in the list of reliable can you remove a number.

40 LEARN ABOUT THE CASE OPENED said that

Subscribe without the knowledge of the case file, if any inquiry is made. The parties are asked to receive information about the case, without subscription information can be requested. If you are subscribed to the SMS system and as a witness in a court case If you are writing, the system is also reported it. May receive messages about lawyers all cases. There are twenty-one thousand subscribers currently in the system and messages sent over 200 thousand. We received very positive results. For example, sending mail was a private citizen. Has subscribed to the system, learned about 40 cases have been opened. In the two cases could not reach his decision caught out. Cases in different provinces. He asked what I can do. Go to any judicial proceedings in other cities and other cases because the phrase could be caught not having to leave the decision was announced.

Evening

Artık Evden Dava Açmak Mümkün

Merhaba bu konuyu daha önce paylaşacaktım ama Haber7'nin bu konu ile ilgili roportajını sizlere aktarmak daha uygun olacağı kanısındayım.

UYAP projesi ile yargıda devrime imza atılıyor. Sistem sayesinde adliyeye gitmeden evden dava açmak mümkün. Vatandaş hakkındaki tüm adli gelişmeleri cepten öğrenebilecek.Deniz ÇİÇEK'in röportajı

Adalet Bakanlığı tarafından devreye sokulan Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) dünyada yargı alanında yapılmış en büyük teknolojik devrim olarak dikkat çekiyor. Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, sistem sayesinde avukatlar ve vatandaşların, adliyeye gitmeden mobil imza ile cep telefonundan dava açabilecekleri müjdesini verdi. Şahin, cep telefonu ile davalarla ilgili tüm gelişmelerin öğrenilebildiğini belirterek, 'Hakkınızda açılan bir dava varsa sistem size otomatik olarak SMS atıyor. Sistem, kasko gibi sizi korur' dedi. Şahin, bakanlığının bilgi teknolojilerine yönelik çalışmaları hakkında AKŞAM'a şu bilgileri verdi:

UYAP'TA AVUKAT PORTALI

Yargı sistemi, hep hantallığı ile eleştirilmiştir. UYAP projesi ile yargı işlemlerinde ne gibi kazanımlar sağlandı?

Davaların en az giderle ve en hızlı sonuçlandırılması, anayasal bir ilke ve yargının görevi. Yargıda çok yoğun evrak var. Dava dosyaları için diğer kurumlardan belgeler gerekli. Nüfus, sabıka ve tapu bilgilerine ihtiyaç duyuluyor. Bu durum çok zaman alıyordu. Sosyal Güvenlik Kurumu, Maliye Bakanlığı, hatta Kandilli Rasathanesi'nden bilgi istiyoruz. Bu kurumlar UYAP'a entegre edildi ve yazışmaya gerek kalmayıncaya kadar entegrasyon süreci devam edecek. Çalıntı cep telefonları konusunda Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu'yla entegrasyon tamamlandı, kısa zamanda devreye alınacak. Bilgi ve belgeler UYAP üzerinden istenecek. Cep telefonu hırsızlıklarında savcılıklar anında devreye sokuluyor. Savcı tek tuşla, kurumu yormadan telefonu kapatacak. Kamyon kamyon yazışma yapmaktan kurtulduk.

Avukatlar UYAP ile ne gibi hizmetleri alabiliyor?

Adliyede yapabildikleri her işi, sistemden yapabilirler. Adliyeye gitmelerine gerek yok. UYAP'taki 'Avukat Portalı', internetten on-line yargı hizmeti sunuyor. Avukatlar, elektronik imzaları ile sisteme girerek, dava dosyalarını inceleyip, evrak ekleyebiliyor. Dava açıp ve on-line harç ödeyebilirler. Avukatlar sistemde günde 20 bin işlem yapıyor.

MOBİL İMZA İLE EVDEN DAVA AÇMAK MÜMKÜN

Vatandaşlar UYAP ile dava açabiliyor mu?

Devam eden tüm davaların dosyaları UYAP'ta var. UYAP kapsamındaki 'Vatandaş Portalı' ileon-line yargı hizmeti sunuluyor. Vatandaş, T.C kimlik numarasıyla ilgili olduğu dosyaların taraf, konu, durum ve aşamalarını görebilir. Birkaç ay içinde elektronik imza ile evden dava açılabilecek.

Sisteme girmek için mobil imza da kullanılabiliyor mu?

Mobil imzanın test çalışmaları sürüyor. Birkaç ay içinde kullanıyor olacağız. Kısa süre içinde mobil imzası olan avukat ve vatandaş da sistem üzerinden dava açabilecek. Elektronik imza külfetli olabilir, mobil imza daha cüzi fiyatlı. Vatandaş mobil imzası ile dava harcını da yatırabilecek.

Cep telefonu ile UYAP'a giriş mümkün mü?

İnternete girilebilen her türlü cep telefonundan UYAP'a girilebilir. İnternet tarayıcısı olan her türlü cihazla ulaşılabilir. Mobil imzalarıyla da işlem yapabilirler. Bu sayede her ortamda dava açılabilir.

UYAP'ın bir ayağı da SMS bilgilendirme sistemi. Bu sistemle ne gibi hizmetler veriliyor?

UYAP SMS Bilgi Sistemi; mahkemeler, cumhuriyet savcılıkları ve icra daireleri gibi adli birimlerce gerçekleştirilen ve taraflara iletilmesi gereken bilgi, veri ve duyuruların GSM operatörleri aracılığıyla ilgili kişilere SMS yolu ile sunulmasını sağlıyor. Sistem ile adli makamlardaki yetkililer, UYAP portalları üzerinden işlemleri onayladıkları anda ilgili kişilere SMS gönderiyor. Ankara Adliyesi'ne günde 70 bin kişi geliyor, Türkiye genelinde bu sayı 1 milyonu buluyor. Bu insanların büyük bölümü dosyasıyla ilgili gelişmeleri takip etmeye geliyor. Bir insanın adliyeye gitmesinin maliyeti var, trafikte oluşturduğu yoğunluk, kendi işinden yarım gün uzak kalıyor ve bazen hedefine de ulaşamıyor. Adliyedeki bu yoğun insan trafiğini bitirmek için böyle bir proje düşündük. Cep telefonları sisteme kaydedilirse, insanlar dosyalarını otomatik olarak takip edebilecek. Sistem kendisine otomatik olarak davalarıyla ilgili bilgi verecek. Davayla ilgili tüm aşamaları öğrenebilir.

KİMLİK HIRSIZINA KARŞI 4060

Genelde adliyede işi olmayan vatandaşlar da sistemi tercih edebilir mi?
'Adliyede işim olmaz' demeyin. Kimlik hırsızlığı denen olay çok yoğun yaşanıyor. Kişiler kimliğinizle hırsızlık yapıyor, şirket kuruyor, kredi çekiyor ve sonunda adınıza bir dava açılıyor ama haberiniz bile olmuyor. 4060'a kimlik numaranızı 'abone' yazarak mesaj atacaksınız. Siz kurallara saygılı bir vatandaş olarak hayatınızı sürdürürken, kimliğiniz değişik suçlarda kullanılabilir. Siz kaybetmeseniz de o kadar profesyonelleştiler ki kimliğinizi yeniden çıkartabiliyorlar. Sonra bir bakarsınız ki kapında polis, hakkınızda yakalama kararı var. Böyle bir sisteme abone olununca, hakkınızda yasal süreç başlayınca anında haberdar oluyorsunuz. Müthiş bir korumaya sahip oluyorsun. Hukuki bir kasko, sigorta gibi. Haberdar olunca önlem almak kolay.

HAKKIMDA DAVA VAR MI?

Davalarla ilgili ne tür bilgiler SMS yoluyla ulaşacak?

Basit, standart ve tam abonelik olmak üzere üç türü var. Sisteme abone olmanın bedeli yok. Sizinle ilgili dava açıldığında, ya da mevcut bir davada işlem yapıldığında otomatik mesaj gelecek. O mesaj ücretli olacak. 'Hakkımda devam eden dava var mı?' diye sorabilirsiniz. ABD'de tek bir eyalet için sorgu yaptırmanın karşılığı 150, tüm ülkede yapılan sorgulama 250 dolar. Abonelere gönderilen her mesaj içeriği 6 SMS (12 kontör) ile ücretlendiriliyor. Basit abonelik türünde, hakkımda dava açıldı mı, karar alındı mı, avukatım davaya katıldı mı gibi temel bilgiler size ulaşır. Birkaç saniyede 32 milyon dava arasında arama yapılıp yanıt veriliyor. Standart pakette, keşif, duruşma tarihi, bilirkişi incelemesi verilirse, bilirkişiye itiraz edilince, dosya birleşme tarihi belirtildiğinde, yürütmeyi durdurma kararı verilince, dosya temyize gidince, temyiz sonucu çıkınca gibi daha detaylı gelişmelerde mesaj geliyor.

POLİSLE ADLİYEYE GİTMEYE SON

SMS bilgi sistemini geliştirmeyi düşünüyor musunuz?

Sistemi, talebe göre geliştirmek istiyoruz. SMS sisteminin bir yönü daha var. İnsanlar mahkemeye ifade için çağrılıyor. Bazı insanlara yargı ulaşamayınca getirilmesi için polis görevlendirilebiliyor. Polis devreye girince onurları zedeleniyordu. Ancak 'UYAP SMS ile davet sistemi' sayesinde mesaj yollanıyor, 'şu gün şu yerde olun, şu dosya ile ilgili bilginize başvurulacak' deniyor. Aranıp da bulunamayan insanlara mesaj atılıyor. Kişi mesaj üzerine savcılığa başvuruyor. Etkisi çok yüksek. 10 dakika sonra geri dönen insanlar bile oldu.

SMS sisteminden sadece Türkiye'deki vatandaşlar mı yararlanıyor?

Yurtdışındaki Türklerden ilgi büyük. Türkiye abonelikleri olanlar var. Bazıları roaming ile sistemi kullanıyor. 11 ülkenin GSM firmasıyla anlaşma teklifi aldık.

3G teknolojisinin yargı faaliyetlerinde kullanılmasını düşünüyor musunuz?

Sanırım Singapur'da 3. nesil cep telefonu ile insanlar bağlanıp mahkemede ifade verebiliyormuş. Her aşamada hayat kalitesini yükseltmeye çalışıyoruz. Kişiye zarar vermeden sisteme entegresi söz konusu olacaksa neden olmasın. Zaten bir tane olumsuzluk çıkacak diye 99 faydayı yok saymak mümkün değil. Bunların zaman içinde sürece katılması lazım.

UYAP, ne kazandırdı?

MERNİS'ten UYAP kapsamında çekilen 34 milyonu aşkın nüfus kaydının yazışma, kırtasiye, enerji, sarf malzemesi, personel gücü ve zaman kaybına uğramadan gerçekleştirildiğini söylersek ne kadar büyük kazanç ve sosyal fayda sağlandığı ortaya çıkar. UYAP ile avukatlar ve vatandaş adliyeye gitmek için harcadığı masraflardan kurtuluyor, zamandan kazanıyor.

UYAP, yargı politikalarının oluşturulmasına nasıl katkı sağlıyor?

Mesela en çok işlenen on suçla ilgili çalışma yapabilirsiniz. Bir bölgede yoğunlaşan suç varsa çözüm geliştirirsiniz. Yaşam kalitesini artırır, etkin bir yargı sistemi oluşturur ve yargıyı güvenilir kurumlar listesinde 1 numaraya çıkartırsınız.

HAKKINDA 40 DAVA AÇILDIĞINI ÖĞRENDİ

Abone olmadan da davanın dosya bilgisi varsa sorgulama yapılabilir. Taraf olunan davayla ilgili bilgi almak istenirse, abone olmadan bilgi talep edilebilir. SMS sistemine abone iseniz ve bir davaya tanık olarak yazılırsanız, sistem bunu da bildiriyor. Avukatlar tüm davaları hakkında mesaj alabilirler. Şu an sistemde yirmi bir bini aşkın abone var ve 200 bini aşkın mesaj gönderildi. Çok olumlu neticeler alıyoruz. Mesela bir vatandaş mail gönderdi. Sisteme abone olmuş, hakkında 40 dava açıldığını öğrenmiş. Kendisine ulaşamadıkları iki davada yakalama kararı çıkmış. Davalar değişik illerde. Ne yapabilirim diye sormuş. Herhangi bir adliyeye gidip başka şehirdeki davalar için ifade verebileceği ve diğer davalardan dolayı yakalama kararı çıkmasına gerek kalmayacağı bildirildi.

Akşam